HOMEROVA ILIJADA PDF

Kralj Menelaj i njegov brat Agamemnon okupljaju vojsku i dolaze do Troje kako bi se osvetili i vratili prelepu Helenu. Ilijada analiza dela Ilijada ima 15 stihova, odnosno heksametara i podeljena je na 24 pevanja. Strele su padale po Ahejcima devet dana, a koga bi pogodila strela taj bi oboleo od kuge. Ahil se mnogo naljuti jer misli da je Agamemnon drzak i lakom. Nestor ipak tvrdi da treba da veruju u Agamemnonov san i spreme vojsku.

Author:Doumi Femi
Country:Egypt
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):7 August 2015
Pages:487
PDF File Size:15.96 Mb
ePub File Size:11.58 Mb
ISBN:936-6-26190-133-1
Downloads:13962
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShataurPretpostavlja se da je nastao u 8. Pizistrat je ustanovio Panatinski praznik o kome su se recitovale Homerove pesme. Autorstvo se pripisivalo Homeru. U vezi s tim nastalo je u nauci homersko pitanje. Ilijada je podeljena u 24 knjige. U epu je prikazana kritsko-mikenska civilizacija.

Troja ili Ilij je grad iz perioda mikenske kulture u severozapadnoj Maloj Aziji u oblasti koju su Heleni nazivali Troada. Za drugo naselje odozdo smatrao je da je Troja. To naselje se u svemu poklapalo sa Homerovim opisom Troje. Prema tradiciji Trojanski rat je trajao deset godina.

Vrhovni zapovednik Agamemnon oteo mu je lepu robinjicu Briseidu. U dvoboju Ahilej ubija Hektora. Razlog tome je Apolonova osveta. Trojanci dolaze do tabora Ahejaca i pale njihove brodove.

U dvoboju sa Hektorom gine Patroklo, Ahilejev najbolji prijatelj. Ahilej skrnavi mrtvo telo trojanskog junaka. Hris moli Apolona da ga osveti. Gatar Kalhant opominje Agamemnona da oslobodi robinjicu. Ahileju oduzima Brisejidu. Kuga prestaje. Zevs Div sklon je da udovolji Tetidinim molbama. Ova je ipak nasluti. Prepire se sa Zevsom. Prestravljen, njen sin, hromi bog vatre Hefest, dovija se kako bi suzbio Zevsov gnev.

Pevanje drugo - San. Da bi osvetio Ahileja. Agamemnon stoga poverava svoj pravi san jedino glavarima. Ratnici mu poveruju i, razdragani, pohitaju da opreme brodove za odlazak.

Odisej ustavlja i smiruje narod, nastoji da vaspostavi red. Ona pristaje na borbu. Gledanje sa bedema. Pesnik Ilijade kao da se ovde povinovao zakonu epske retardacije radnje. Treba da ga podele Parid Aleksandar , sin trojanskog kralja, i spartanski kralj Menelaj. Izaziva ahejske ratnike, ali pred Menelajem najpre pobegne. Vojske radosno pristaju na ovo. Helena hita na bedem da odatle posmatra megdan. Helena im kazuje ko su najbolji ahejski junaci, dole, u polju.

Parid zatim izlazi na megdan. Menelaj ga savlada. Ali Parida spasava boginja ljubavi Afrodita. Donosimo odlomak sa scenom gledanja sa bedema. Pesnik joj daje veliku uverljivost. Bogovi donose odluku da Troja propadne. Hera i Atena to zahtevaju od Zevsa. Ovaj pristaje, nevoljno. Atena primi lik Laodoka i nagovori Trojanca Pandara, slavnoga strelca, da ubije Menelaja i tako se proslavi. Pandar odapne strelu, no ona samo rani Menelaja. Ugovor je razvrgnut, primirje pokvareno, vojske se spremaju da udare jedna na drugu.

Menelaja brzo izvida lekar Mahaon, sin boga Asklepija. Bogovi podbadaju borce. Opis pojedinih megdana. Tu vidimo kako su bogovi, u Ilijadi, zaista prikazani sa ljudskim crtama i slabostima. Diomed se bori bolje od ostalih junaka. Pandar ga rani strelom. Ali on ubija Pandara. Dok Afrodita zakriljuje Eneju, Diomed je ranjava u ruku. Irida odveze Afroditu na Olimp. Eneju spasava Apolon. Diomed navaljuje trired i na samog Apolona. Ipak ustukne kad ga ovaj opomene da se ne gradi jednak bogovima.

Bog rata Arej bori se na strani Trojanaca. Ovi silno navaljuju i potiskuju Ahejce. Hera sokoli Ahejce, Atena i dalje Diomeda. Diomed ranjava i samog boga rata Areja. Trojanci su u nevolji. Hektor hrabri Trojance, pa odlazi u grad. Hektor hita majci.

Pevanje sedmo - Hektor i Ajant dele megdan. Megdan traje sve do zalaska sunca. Parid pristaje da vrati Grcima Helenino blago, ali ne i Helenu. Ahejci odbijaju ovaj predlog koji im prenose glasnici, ali pristaju na primirje, da se sahrane mrtvi. Iz sedmoga pevanja donosimo dva odlomka.

Majstorstvo pesnika Ilijade u prikazivanju ljudskih tipova vidno je u tome odlomku. Ahejci se oslanjaju na Diomeda. Trojanci veruju u pobedu pod okriljem Hektorovim. Agamemnona hrabri. Hektor sa vojskom logoruje na otvorenom, u ravnici pod Trojom. Prvo, poznatu scenu kako Zevs meri sudbine. Pevanje deveto - Poslanstvo Ahileju. Agamemnon gubi hrabrost.

Agamemnon je spreman da vrati Ahileju Brisejidu i dadne bogate darove. U poslanstvo polaze Odisej, Fenik i Ajant, sin Telamonov. Posle obeda poslanici nagovaraju Ahileja da se odljuti. Zavlada strah; samo Diomed hrabri drugove. Pevanje deseto - Pesma o Dolonu Deseto pevanje je obiman i potpuno samostalan umetak u izlaganje Ilijade, jedini takve vrste u celome spevu. Ahejski tabor je utonuo u san, ali Agamemnon i Menelaj lutaju zabrinuti.

Uhode se sretnu. Odisej i Diomed uhvate Dolona. Borbu podstakns sam Zevs. Agamemnonovi podvizi usporavaju razvoj osnovne radnje. Ali Zevs stvarno vodi zbivanje. Poslao je Hektoru glasnicu Iridu sa uputstvom da ne ulazi u borbu dok je u njoj Agamemnon. Hektor povede Trojance u protivnapad.

Onda bude ranjen i Diomed. Nestor spasava, na kolima, ranjenog lekara Mahaona. Ono je bilo predmet mnogih rasprava u estetskoj kritici Homera.

Trojanci navaljuju na ahejski logor. Trojanci prihvate ovu drugu taktiku. Jedini borac koji napada na kolima, Asije, gine.

ARPACK DOCUMENTATION PDF

HOMER ILIJADA PDF

Lektire: Homer Smatra se da je Ilijadu napisao Homer. Ilijada je nastala negdje u 6. Panatinski praznik, kojeg je ustanovio Atenski vladar Pizistrat. Ilijada je podijeljena na 24 pjevanja, a sastoji se od

KOMIK TIGER WONG BAHASA INDONESIA PDF

HOMEROVA ILIJADA PDF

Dogis Your list has reached the maximum number of items. ComiXology Thousands of Digital Comics. Please enter your name. Croatian View all editions and formats Rating: Zagreb, Matica Hrvatska, You may send this item to up to five recipients. You may have already requested this item. Create lists, bibliographies and reviews: Amazon Music Stream millions of songs.

EFEDRINA CLORHIDRATO PDF

Ilijada Homer – prepričano delo i analiza Ilijade

Fet Explore the Home Gift Guide. ComiXology Thousands of Digital Comics. Share your thoughts with other customers. Your rating homr been recorded. Please verify that you are not a robot. Advanced Search Find a Library.

Related Articles